Taso Canal C

Taso Canal C

Panjang                 : 6 m

Lebar                     : 7,5 cm

Tebal                      : 0,65 – 0,75 – 0,80 – 1 cm